دستگاه میکسر پودری

دستگاه میکسر پودر یا بلندر به منظور ترکیب چندین نوع پودر همگن با یکدیگر به کار می رود، طراحی این دستگاه به گونه ای است که چندین پره کوچک و بزرگ درون مخزن آن قرار داده شده اند که هر یک کارکرد خاصی دارند. پره های کوچک دستگاه میکسر پودری با چرخش خود موجب می شوند تا پودرهای قرار گرته درون مخزن به سمت دیواره ها حرکت کرده و پره های بزرگ عمکردی معکوس دارند.

بدین صورت که پره های بزرگ به سمت دیواره و سپس وسط مخزن بلندر سبب می شود که پودر های ریخت شده درون دستگاه به صورت کامل با یکدیگر ترکیب شوند که قطعا حاصل آن پودری یکدست خواهد. ترکیب کردن یکدست ویکنواخت پودر ها با یکدیگر داری اهمیت بسیاری است زیرا که یکدست نبودن به ویژه در پودرهای شیمیایی نتیجه دلخواه را برای استفاده از دستگاه میکسر پودری ایجاد نمی کند.

کارایی دستگاه میکسر پودری

از قابلیت هایی این نوع دستگاه میکسر ادویه امکان نصب و قرار دادن انواع اسانس پاش بر روی آن است که در هنگام مخلوط نمودن پودرها اسانس دلخواه را بر روی مواد موجود اسپری می کند. اسانس مورد نظر به دروم مخزن اسانس پاش ریخته می شود و سپس به صورت منظم بر روی پودر های موجود افشرده می شود. چرخش همزمان پودر و اسپری شدن اسانس سبب می شود که این اسانس به طور کامل به تمامی بخش های پودر افزوده شود.

دستگاه میکسر پودری

ظرفیت دستگاه میکسر پودری بر اساس لیتر بیان می شود زیرا حجم آن مد نظر است که این دستگاه میکسر در ظرفیت هایی در 200، 300، 400 و 500 لیتری قابل تولید می باشد که بسته به سفارش خریدار دارد. قدرت و توان میکسر نیز رابطه مستقیم با ظرفیتی تولید آن دارد.